ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 Με στόχο τη διαχείριση της σχέσης συνεργασίας ή/και της συμβατικής μας σχέσης, η εταιρία μας, θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε ηλεκτρονική ή/και σε έγχαρτη μορφή.

1.2 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Η νόμιμη βάση και αναγκαιότητα στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Εταιρίας βάσει των όρων της υφιστάμενης μεταξύ μας σύμβασης / συναλλακτικής σχέσης ή/και των  εκ του νόμου υποχρεώσεων, ή για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας, όπως η επιδίωξη νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 Η Εταιρία, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγει, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «Κανονισμός»). Οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, τίθενται υπό επεξεργασία και χρησιμοποιούνται και/ή ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρία, διευκρινίζονται από την παρούσα Πολιτική/Δήλωση Ενημέρωσης.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Στο πλαίσιο της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ μας, θα συλλέξουμε απλά και ενδεχομένως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ενδεικτικά :

4.2

(i) Ονοματεπώνυμο/επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης όπως π.χ. τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), fax, ΑΦΜ, ΔΥΟ, διεύθυνση, email.

(ii) Στοιχεία οικονομικής φύσης, όπως στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.

(iii) Όποιο άλλο στοιχείο γνωστοποιήσετε στην Εταιρία με δική σας πρωτοβουλία κατά της ως άνω επικοινωνία και συναλλακτική σχέση σας μαζί μας.

4.3 Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς στην Εταιρία σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συνεργάτες σας κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς προς την Εταιρία καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρία.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και διαχείρισης της σχέσης συνεργασίας μας, ιδίως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει των όρων σύμβασής μας ή/και εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρίας ή, τυχόν, ή για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρία.

5.2 Θα τύχουν επεξεργασίας μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και από την πλευρά μας θα προσπαθούμε πάντα να περιορίζουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.

5.3 Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς :

(i) Διαχείριση της συναλλακτικής μας σχέσης και παρακολούθηση της πορείας της συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας και παρακολούθησης τυχόν οικονομικών συναλλαγών ή τη διενέργεια δικαστικών αλλά και εξωδικαστικών ενεργειών, όπου απαιτείται,

(ii) Για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

(iii) Για την τροφοδοσία του λογισμικού εμπορικής και λογιστικής απεικόνισης της δραστηριότητας της Εταιρίας και τη διεκπεραίωση των υποχρεωτικών εκ του Νόμου φορολογικών διατυπώσεων της Εταιρίας.

(iv) Για τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρίας μας αλλά και για την επικοινωνία μας μαζί σας, σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή, λιγότερο, εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρίας (εξωτερικός λογιστής, μεταφορικές εταιρίες, δικηγόρος), οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης και την εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών.

6.2 Σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα απαγορεύουμε ρητά να κάνουν χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφορετικούς από τους εδώ προσδιοριζόμενους ή και να τα κοινοποιήσουν σε οποιονδήποτε και για οιονδήποτε διαφορετικό σκοπό.

6.3 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων και των προσωπικών σας πληροφοριών σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.

6.4 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός Ελλάδος.

7.2 Στο πλαίσιο επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία, ή κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

7.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι Εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standar Contractual Clauses).

7.4 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@assea.gr.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση θα τηρούνται και μετά τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ ημών συνεργασίας με σκοπό τη συμμόρφωση σε τυχόν εκ του νόμου υποχρεώσεις μας αλλά και για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρίας μας.

8.2 Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού.

9.2 Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή να μας γνωστοποιήσετε την μεταβολή οποιουδήποτε από αυτά. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

9.3 Στο μέτρο που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

9.4 Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.5 Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση info@assea.gr.

9.6 Εάν τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεών σας ή θα έθετε υπό διακινδύνευση την εκπλήρωση των δικών μας υποχρεώσεων ή τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων μας, ενδεχομένως το αίτημά σας να μην γίνει αποδεκτό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1 Δεσμευόμαστε ότι στην Εταιρία διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνική υποδομή και έχουμε υιοθετήσει εσωτερικές διαδικασίες με σκοπό να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών σας δεδομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

11.1 Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρίας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε με επικοινωνία προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@assea.gr.